Kwaliteitscriteria voor wetenschappers in de vaste staf

De Universiteit Leiden wil een excellente universiteit zijn en streeft naar een nauwe verwevenheid van hooggekwalificeerd onderwijs en onderzoek. Dit betekent dat wetenschappers in de vaste staf minimaal aan bepaalde criteria moeten voldoen.

De uitgangspunten hiervan zijn:

1. Eenheid van onderzoek en onderwijs

Uitgangspunt is de combinatie van kerntaken onderwijs en onderzoek; deze kerntaken dienen in principe beiden in één functie te worden uitgeoefend. Uiteraard kunnen daarnaast ook nog taken op het gebied van bestuur en/of beheer worden verricht.

2. Promotie-eis

Gepromoveerd zijn is een voorwaarde voor de benoeming tot universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar. Dit geldt ook voor docenten in schaal 11.

3. Werving in competitieve selectie

De competitieve selectie krijgt meestal vorm door in een open competitie gelijktijdig intern en extern te werven. Vaak geschiedt deze werving zowel nationaal als internationaal.

4. Personeelsbeoordeling

Er dient een R&O gesprek te zijn gevoerd alvorens kan worden overgegaan tot: het verlenen van een vaste aanstelling; het toekennen van een bevordering; het toekennen van periodieken en bijzondere beloningen zoals gratificaties.

5. Docentkwalificatie

Sinds januari 2008 is de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) ingevoerd. De BKO omvat het minimumpakket aan didactische vaardigheden waarover elke wetenschappelijk medewerker moet beschikken. De BKO is dus een kwaliteitstoets, maar helpt daarnaast nieuwe docenten met weinig of geen onderwijservaring om hun onderwijs tijdens hun inwerkperiode op de rails te krijgen. Op de website BKO vindt u informatie over hoe het werkt, voor wie het verplicht is en voor wie niet, de eindtermen van BKO, het onderwijsdossier, de contactpersonen en de toetsingscommissie.

6. Engelse taalvaardigheid

Voor docenten die Engelstalig onderwijs (gaan) verzorgen is het behalen van de toets Engels tot de basiskwalificatie taalvaardigheid Engels (BKE) bij het Academisch Talencentrum verplicht. Dit geldt zowel voor nieuwe als voor zittende docenten.

Om u een idee te geven van de kwaliteitseisen die de Leidse universiteit aan het onderwijs en onderzoek van haar wetenschappelijk personeel stelt, en de daartoe benodigde persoonlijke competenties, kennis en vaardigheden, kunt u meer informatie vinden in onderstaand document:

Zie ook: Resultaat- & Ontwikkelings-gesprek

Laatst Gewijzigd: 02-07-2010