Toegang tot promotie

Toegang tot de promotie heeft ieder die:

  1. op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) de graad Master heeft verkregen dan wel aan een door de overheid bekostigde of aangewezen Nederlandse universiteit het docto­raal examen met goed gevolg heeft afgelegd,
  2. als proeve van bekwaamheid tot het zelfstandig beoefenen van de weten­schap een proefschrift heeft geschreven dan wel een proefontwerp heeft vervaardigd, en
  3. heeft voldaan aan de overigens in dit reglement gestelde eisen.

In bijzondere gevallen kan de desbetreffende decaan namens het College voor Promo­ties aan personen die niet voldoen aan de onder 1) bedoelde opleidingseis, op hun schriftelijk verzoek van die eis ontheffing verlenen. Zo’n verzoek moet bij de decaan worden ingediend met gebruikmaking van formulier 1. Daarbij moeten worden overge­legd:

  1. gewaarmerkte kopieën van relevante diploma’s of getuigschriften,
  2. een overzicht van de gevolgde studieonderdelen,
  3. een kopie van de bladzijde van het paspoort met identiteitsgegevens en
  4. een verklaring van de aangezochte promotor dat hij bereid is als zodanig op te treden.

Indien op grond van de overgelegde diploma’s of getuigschriften de verzochte ontheffing niet kan worden verleend, kan de decaan deze ontheffing alsnog verlenen als ten ge­noe­gen van de decaan aannemelijk is gemaakt dat de verzoeker in staat wordt geacht zelf­stan­dig we­ten­schappelijk onderzoek te verrichten. De decaan deelt zijn besluit tot ontheffing of de weigering daarvan schriftelijk aan de verzoeker mee.

NB.
Tot de promotie geeft ook toegang een universitair diploma behaald in Duitsland of Oostenrijk dat in dat land toegang tot de promotie geeft, een en ander op grond van een aantal Europese en bilaterale equivalentieverdragen en VSNU-afspraken. Wel dienen bezitters van een dergelijk diploma het desbetreffende diploma ter verificatie aan te bieden aan Studenten- en OnderwijsZaken.

Laatst Gewijzigd: 07-10-2010