Protocol

De promotiezitting volgt een vaststaand protocol.

Oppositie

Rector:
Mijnheer/Mevrouw de kandidaat, u bevindt zich tegenover een commissie aangewezen door het College voor Promoties, die bereid is met u van gedachten te wisselen over uw proefschrift en de daarbij gevoegde stellingen.
De gedachtewisseling wordt aangevangen door de hoogleraar dr. [namen voluit] (wanneer betrokkene afkomstig is van een andere universiteit, aangeven welke de officiële achtergrond is, bijv. van de Universiteit van Amsterdam).

Rector:
De gedachtewisseling wordt voortgezet door ….

Na het 'Hora est' van de pedel

Rector:
Mijnheer/Mevrouw de kandidaat, de tijd uitgetrokken voor de verdediging van uw proefschrift en de daarbij gevoegde stellingen is verstreken. De commissie zal zich voor beraad terugtrekken. Ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst alhier af te wachten.

Schorsing

Na terugkomst van de commissie

Rector:
Mijnheer/Mevrouw de kandidaat, wij hebben kennis genomen van het door u bewerkte proefschrift met de daarbij gevoegde stellingen; wij hebben het door u < op voortreffelijke wijze > horen verdedigen en wij hebben gelet op het < hoogst gunstige > verslag der faculteit(en) betreffende de examens door u afgelegd. Op grond hiervan hebben wij besloten u het doctoraat te verlenen < en wel, wegens uw bijzondere verdiensten, met lof >. De hoogleraar dr. [naam voluit] is gemachtigd, u op de gebruikelijke wijze met die waardigheid te bekleden.

zittende
Promotor:
Volgaarne aanvaard ik de taak, mij door de rector magnificus der universiteit opgedragen.

staande
Promotor:
Uit kracht dan van de bevoegdheid, ons bij wet toegekend, volgens het besluit van de commissie, hier tegenwoordig, verklaar ik bij dezen u, [naam voluit] te bevorderen tot doctor.
Ten bewijze hiervan zal u het diploma, door rector, secretaris en promotor ondertekend en met het grootzegel der universiteit bevestigd, ter hand worden gesteld.

zittende
Promotor:
Nadat ik alzo de mij opgelegde taak heb volbracht, mag ik de eerste zijn, die u als doctor begroet en met de < zo loffelijk > verkregen waardigheid gelukwens.

Laudatio

Uitweiding waarin de promotor of de co-promotor kort ingaat op de wetenschappelijke merites van de gepromoveerde en/of het proefschrift. Een enkel persoonlijk woord van waardering kan daaraan worden toegevoegd. [voor een uitgebreider persoonlijk woord is de promotiezitting niet de aangewezen gelegenheid]

Promotor:
Waardeer haar als een eervolle onderscheiding en een welverdiend voorrecht, maar vergeet daarbij nooit de verplichtingen die zij u oplegt, jegens de wetenschap en de samenleving. [deze zin kan worden uitgebreid of gewijzigd naar goedvinden van de promotor]

Rector:
Ik kwijt mij van een aangename plicht, zeer geleerde heer/vrouwe door u, ook namens het College voor Promoties van de universiteit met de verworven waardigheid geluk te wensen.
En hiermede verklaar ik deze plechtigheid geëindigd.

Laatst Gewijzigd: 02-11-2015